eshoppoint.cz

SHOP 21 – obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se vztahují na on-line nákup obchodu SHOP 21

Podrobně vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Kupující — spotřebitelKupujícím — spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.Kupující — nikoli spotřebitelKupujícím — nikoli spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

I. Všeobecná ustanovení

Kupující realizací objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží zveřejněné prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy ENVELOPE s.r.o., Čs. armády 951/21, Praha 6   160 00, ICO: 28903269, vedené u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 152159) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží), pokud nebylo sjednáno mezi Kupujícím a Prodávajícím jinak. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

  • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
  • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
  • vybavené českými návody k obsluze, záručními listy.

III. Místo plnění

Místem plnění je sklad a vybraná odběrová místa prodávajícího. Adresa firmy je ENVELOPE s.r.o., Čs. armády 951/21, Praha 6   160 00, ICO: 28903269 (výdejní místo eshopu zajištěno na adrese ESHOPPOINT, Čs. armády 951/21, Praha 6   160 00

Kontaktními údaji v rámci e-shopu: email: shop21@post.cz tel.: +774 711 943

IV. Objednání zboží, uzavření smlouvy

IV.1 Objednání zboží

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím,smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

V. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené  jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena, bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího, nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího, nebo přepravní společnosti v případě platby dobírkou. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení.K ceně zboží je připočítána cena dopravy, balné, příp. doběrečné. Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

VI. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. U každé položky je přesně popsána skladová dostupnost zboží. Jedná-li se o zboží u, kterého je skladová dostupnost vyznačena skladem , zavazuje se prodávající vyexpedovat ihned, nebo předat dopravci objednané zboží nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky. V případě, že je u zboží označena jiná skladová dostupnost než skladem, vyexpeduje prodávající obvykle zboží dle informace o dodací lhůtě u každé jednotlivé položky. Dodací lhůta, bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. V případě, že dodací lhůta překročí o 10 pracovních dnů deklarovanou dodací lhůtu, kontaktuje prodávající kupujícího a tuto skutečnost společně s předpokládaným datem dodání mu oznámí. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 14 kalendářních dní po deklarované době dodání odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu zaplacenou částku k potvrzené objednávce na jeho účet, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

VII. Dodací podmínky, poštovné

Přesný ceník a informace o možných odběrových variantách naleznete v sekci doprava a poštovné. Pokud obsahuje objednávka více položek, bude objednávka vykryta jako celek. To znamená objednávka bude odeslána v okamžiku možnosti vyexpedování posledního kusu objednávky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě zaslání na dobírku je účtováno dobírečné ve výši 41,-Kč.

 

VIII. Způsob platby

Dobírka – pokud chcete zaplatit hotově při převzetí zásilky

Platba předem – platba na účet prodávajícího

IX. Práva z vadného plnění

Záruka

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu, nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, e-mailem, nebo osobně v provozovně, kde reklamovaný produkt odebral , bez zbytečného odkladu.

Podle ust. § 2165 odst. 1 občanského zákoníku je kupující (až na vyjímky uvedené v ust. § 2167) oprávněn uplatnti právo z vady, která se vysktyne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí a prodávající je povinen podle ust § 19 odst. 1 a 3 zákona o ochraně spotřebitele reklamace přijímat a vyřizovat. I s ohledem na absenci zákonné záruční doby kupující může uplatnit reklamaci ve výše uvedené lhůtě.

Náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace (§ 1923 a ust. § 1924 občanského zákoníku)

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí

Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Kdo má právo podle § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Práva z vadného plnění (Obsah ust.  § 2161, ust. § 2169 a ust. § 2170 občanského zákoníku)

Jakost při převzetí

ust.  § 2161

(1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

(2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Reklamační zpráva musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na řešení reklamace. Prodávající je povinen vyřešit reklamaci neodkladně, maximálně však do 14 dnů ode dne jejího obdržení.

ust. § 2169

(1) Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

(2) Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

(3) Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

ust. § 2170

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Práva z vadného plnění (Obsah ust.  § 2161, ust. § 2169 a ust. § 2170 občanského zákoníku)

1.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

1.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.3.    Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

1.4.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

1.5.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

1.6.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


 Ustanovení § 2172 občanského zákoníku: „Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však … uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.“

 

Ustanovení § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele: „S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, 13) je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.“

 Ustanovení § 2173 občanského zákoníku: „Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.“

X. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Rozpor s kupní smlouvou
Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu, je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu. Totéž se týká situace, kdy Kupující zjistí jiný rozpor s objednávkou, zejména je-li dodán jiný výrobek či jiné množství, než které bylo objednáno.

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů

Jste-li spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

Pokud nejste spotřebitel (kupujete zboží v rámci vaší obchodní činnosti na IČ), právo na vrácení vám nevzniká, zákon tuto možnost neuvádí.

Adresa pro vrácení zboží:
Výdejna ESHOPPOINT ,Čs. armády 951/21, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

Prosíme zkuste zboží uvést do původního stavu, předejdete tak případnému snížení vrácené částky o náklady, které nám vzniknou tím, že uvedeme vrácené zboží do původního stavu.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naší adresu ( případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Průvodka k vrácenému zboží:

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku, uvádějte číslo objednávky případně faktury, uveďte čísla účtu pro zaslání peněz.

Prodávající proplácí zpět cenu za zboží včetně vzniklých nákladů, které zaplatil v souvislot s jeho dodáním. Spotřebitel má tedy kromě vrácení ceny zboží nárok i na náklady, které zaplatil v souvisloti s jeho dodáním (typicky poštovné, balné apod.)

 

PROTOKOL K VRÁCENÉMU ZBOŽÍ

 

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak.

XI. Zvláštní ujednání – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ENVELOPE s.r.o., Čs. armády 951/21, Praha 6   160 00, ICO: 28903269 si vyhrazuje právo požádat Kupující o uveřejnění některých osobních údajů za účelem dalšího zpracování (např. marketingové kampaně, organizace aktivit v rámci loajality programu). V takovém případě, bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a poskytnuté osobní údaje, které bude chtít Provozovatel využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy, budou zpracovány dle podmínek uvedených níže.

Uživatel poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který Uživatel v konkrétním případě vyplnil či, které byly o Uživateli získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek Provozovatele, byly zpracovány společností ENVELOPE s.r.o., Čs. armády 951/21, Praha 6   160 00, ICO: 28903269, a dalších externích dodavatelů služeb, za účelem zajištění potřebné komunikace pro plnění uzavřené smlouvy, včetně rezervace služeb (aktivit) nebo jejích změn a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz. V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od Kupujícího, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kupující (registrovaný Kupující) může písemně na dostupných kontaktních místech uvedených na www stránkách požádat o storno osobních údajů nebo jejich opravu.

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409.

 

Platné od 19.4.2018
 
Ceník prodávaného zboží:
Bambusové ponožky 12 párů – 299,-Kč
Ponožky se zvířátky 5 párů – 399,-Kč
Dřevěné puzzle 10ks – 599,-Kč
Vysoké bambusové ponožky 10 párů – 399,-Kč
Bambusové ponožky mix 12 párů – 299,-Kč
Kožené peněženky SANCHEZ – 549,-Kč
Pánské crossbody VP od 699,-Kč
Bambusové vysoké ponožky 12 párů – 399,-Kč